แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

20 Apr 2020

อ่าน

คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

20 Apr 2020

อ่าน

FAQ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับมาตรการ Lock Down โดยประชาสัมพันธ์กลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

20 Apr 2020

อ่าน

ประกาศการมหาวิทยาลัยพะเยาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

20 Apr 2020

อ่าน

การเชื่อมต่อจากภายนอกมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

การเชื่อมต่อโดยใช้ SSL VPN ของมหาวิทยาลัยพะเยา

CITCOMS ได้เปิดสิทธิ์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เชื่อมต่อโดยใช้ Username และ Password ของตนเองทุกท่านแล้ว ให้ท่านข้ามขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้งาน

อ่าน

การใช้งาน Windows Remote Desktop มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้องทำการเชื่อมต่อโดยใช้ SSL VPN ก่อน

อ่าน

การใช้งาน Google Chrome Remote Desktop มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้องทำการเชื่อมต่อโดยใช้ SSL VPN ก่อน

อ่าน

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใช้งานนอกสถานที่

เว็บไซต์รวมซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ เช่น Windows 10 และ Matlab

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Office 365 (Word Excel PowerPoint และ OneDrive)

ติดตั้งได้สูงสุด 5 เครื่อง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์

ดาวน์โหลด

ระบบสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ระบบขออนุญาตและลงเวลาทำงานแบบ Work from Home โดยกองการเจ้าหน้าที่

โปรดใช้ใน Smart Phone เนื่องจากต้องบันทึกตำแหน่ง GPS ของท่านด้วย

เปิด

e-Budget โดยกองแผนงาน

ทำคำของบประมาณ ตั้งโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง เบิกค่าใช้จ่าย อนุมัติค่าใช้จ่าย สรุปผลโครงการ

เปิด

ระบบสารสนเทศด้านการคลัง โดยกองคลัง

ติดตามเอกสารการเงิน การเงินรับ-จ่าย ระบบบัญชี บริหารทรัพย์สิน วัสดุ และครุภัณฑ์

เปิด

HRM โดยกองการเจ้าหน้าที่

บริหารงานบุคคล ขาด ลา มาสาย ทะเบียนประวัติ

เปิด

ระบบบริหารการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา

ระบบตารางเรียนตารางสอน การลงทะเบียน ระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษาๆ ระบบคำร้องออนไลน์ และบริการทางวิชาการด้านอื่นๆ

เปิด

E-Document โดยกองกลาง

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เปิด

E-SERVICES โดย CITCOMS

ศูนย์รวมบริการและระบบสารสนเทศต่าง ๆ

เปิด

ข้อมูลติดต่อสอบถามทางด้านระบบ IT

ติดต่อสอบถามแจ้งปัญหามาทาง CITCOMS ผ่านทาง E-Mail

citcoms@up.ac.th

สอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน Facebook CITCOMS

m.me/citcoms.up

สอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน Line CITCOMS

lin.ee/hdrLIJf