รายงานประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน

เลือกปีที่ต้องการ

รายการรายงานประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน

คณะ/สถาบัน SAR CAR วันที่อัปโหลดรายงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา Download - 30 พ.ค. 2561
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - -
คณะเภสัชศาสตร์ Download Download 5 ก.ย. 2561
คณะแพทยศาสตร์ Download - 11 ก.ย. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ - -
คณะนิติศาสตร์ Download - 24 ก.ย. 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ Download Download 9 ก.ย. 2561
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download Download 11 ก.ย. 2561
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ - Download 11 ก.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ Download Download 17 ก.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download Download 31 ส.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Download Download 31 ส.ค. 2561
คณะศิลปศาสตร์ Download Download 7 ก.ย. 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ Download Download 30 พ.ค. 2561
คณะสหเวชศาสตร์ Download Download 7 ส.ค. 2561
วิทยาลัยการจัดการ Download Download 15 ก.ย. 2561
วิทยาลัยการศึกษา Download - 30 พ.ค. 2561
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม Download Download 17 ก.ย. 2561