รายงานประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน

เลือกปีที่ต้องการ

รายการรายงานประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน

คณะ/สถาบัน SAR CAR วันที่อัปโหลดรายงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา Download Download 28 ธ.ค. 2561
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Download Download 16 ต.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download Download 2 ต.ค. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ Download Download 5 ก.ย. 2561
คณะแพทยศาสตร์ Download - 11 ก.ย. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ Download Download 1 ต.ค. 2561
คณะนิติศาสตร์ Download Download 9 ต.ค. 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ Download Download 9 ก.ย. 2561
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download Download 11 ก.ย. 2561
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ Download Download 11 ก.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ Download Download 17 ก.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download Download 31 ส.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Download Download 31 ส.ค. 2561
คณะศิลปศาสตร์ Download Download 7 ก.ย. 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ Download Download 3 ต.ค. 2561
คณะสหเวชศาสตร์ Download Download 7 ส.ค. 2561
วิทยาลัยการจัดการ Download Download 15 ก.ย. 2561
วิทยาลัยการศึกษา Download Download 24 ต.ค. 2561
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม Download Download 6 ธ.ค. 2561