รายงานประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน

เลือกปีที่ต้องการ

รายการรายงานประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน

คณะ/สถาบัน SAR CAR วันที่อัปโหลดรายงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา - -
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - -
คณะเภสัชศาสตร์ - -
คณะแพทยศาสตร์ - -
คณะทันตแพทยศาสตร์ - -
คณะนิติศาสตร์ - -
คณะพยาบาลศาสตร์ - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ - -
คณะวิทยาศาสตร์ - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - -
คณะศิลปศาสตร์ - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ - -
คณะสหเวชศาสตร์ - -
วิทยาลัยการจัดการ - -
วิทยาลัยการศึกษา - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม - -