สรุปภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ร้อยละความก้าวหน้าของการกรอกข้อมูลผลการประเมินรวมทุกคณะ

ร้อยละความก้าวหน้าของการกรอกข้อมูลผลการประเมินระดับหลักสูตรรวมทุกหลักสูตร

จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการกรอกข้อมูลผลการประเมินตนเองรายคณะ