ร้อยละความก้าวหน้าของการกรอกข้อมูลผลการประเมินรวมทุกคณะ
ร้อยละความก้าวหน้าของการกรอกข้อมูลผลการประเมินระดับหลักสูตรรวมทุกหลักสูตร
ร้อยละความก้าวหน้าของการกรอกข้อมูลผลการประเมินรายคณะ